Na Wet Passend Onderwijs Leraar nog steeds belast!

OnderwijsXtra - Passend onderwijs levert dezelfde buraucratie voor leraar opPassend onderwijs & bureaucratie

Een van de mooie doelstellingen van de Wet Passend Onderwijs was, de bureaucratie voor leraren verminderen door de leerlingenzorg waar zij dagelijks mee te maken hebben. Helaas kwam van deze doelstelling niets terecht!

De administratieve taken en het aantal overleggen voorvloeiend uit leerlingenzorg worden nu, ná invoering passend onderwijs, nagenoeg net zo belastend ervaren als vóór invoering van de Wet.

Nog steeds zijn leerkracht en docent te veel tijd kwijt aan alle bureaucratische rompslomp.  Van de leraren en mentoren onderschrijft 67% deze stelling en van de intern begeleiders en zorgcoördinatoren 59%. Zie de Vervolgmeting Ervaren Bureaucratie Passend Onderwijs. Slechts minder dan 5 procent van de ondervraagde leraren beweert het tegenovergestelde.

 

8e Voortgangsrapportage

In de Achtste Voortgangsrapportage over de invoering Wet Passend Onderwijs staat dat scholen, samenwerkingsverbanden en ouders beter geïnformeerd moeten worden over de betekenis van zorgplicht en over hun verantwoordelijkheden. Staatssecretaris Dekker signaleert namelijk grote verschillen tussen scholen en samenwerkingsverbanden.

Zij nemen nog niet allemaal hun verantwoordelijkheid of denken heel verschillend over te nemen acties. Noch maken zij goed gebruik van de ruimte die het wettelijk kader hun biedt. Hierdoor komen niet alle zorgkinderen (waaronder de thuiszitter!) op hun juist plek in het onderwijs én ontstaat er, door deze inefficiënte wetsuitvoering, onnodig extra administratief werk.

Informatiecheck

Om deze onnodige administratieve last te voorkomen, worden nu zowel ouders, scholen als samenwerkingsverbanden geïnformeerd over de consequenties van de zorgplicht voor hen en over hun precieze verantwoordelijkheden. In dit kader worden ook de websites van de samenwerkingsverbanden doorgelicht om te kijken of de informatie die zij verstrekken aan ouders volledig en toereikend is.

Onderwijsburnout

Het is te hopen dat wij uit de volgende, negende voortgangsrapportage mogen vernemen dat aan deze 'administratieve en overlegellende' voor leraren, een einde is gekomen. Het percentage burnouts in het onderwijs is immers al hoog genoeg. Leerlingen en ouders staan niet te wachten op nog meer uitval van docenten en dus gaten in roosters. Of nog erger: lange periodes zonder les in een bepaald vak. Jaja, het kan allemaal in Nederland! Want voor vervanging van de leerkracht of docent heeft de school geen geld, of heeft het er niet altijd voor over.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Kijkt u dan op de website van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Wilt u meer informatie over (de invoering) Passend Onderwijs of over burnout bij leraren, klikt u dan op de knoppen hieronder.

 

Passend Onderwijs 

 

Burnout bij leraren

 
Wij zijn alle leraren van Nederland zeer erkentelijk voor hun onvolprezen inzet voor goed onderwijs. Wij hopen dan ook dat er snel verbetering in de bovenbeschreven situatie in Nederland komt en hun werk daardoor, een beetje lichter wordt.
 
Yvonne Koster
OnderwijsXtra
 
© OnderwijsXtra
 

Update 12-12-2015:

Wij ontvingen via Twitter reacties van haar volgers die menen dat de bureaucratische rompslomp niet alleen dezelfde is gebleven, maar juist verergerd na invoering van passend onderwijs. Zo twitterde een leraar:
 
'Ik administreer me soms suf DOOR het passend onderwijs. OPP's bla bla bla...'
 

Update 28-12-2015:

Wij ontvingen deze  reactie van een linkedin connectie, een leerkracht, die meent dat de taaklast van de leraar alleen maar vergroot is, na invoering van passend onderwijs:

'Er komt na de invoering van Passend Onderwijs nog meer dan voorheen een taakverzwaring om de hoek kijken. Als je in een groep 7 van 33 leerlingen te maken hebt met: 5 dyslecten, 3 hb-ers, 2 leerlingen met een eigen leerlijn, 2 gedragsmatig ' bijzondere' kinderen, 1 leerling binnen het autistisch centrum en 1 add-er, dan is het bijna een wonder dat je als leerkracht ook nog tijd hebt voor de ' gewone' kinderen. Waar is de rt-er, de ambulant begeleider gebleven?

Is het dan vreemd dat de opbrengsten dalen en er binnenkort een groot hulpplan uit de kast wordt gehaald? Tja, als een schip lek is, helpt hozen niet, ook niet harder hozen of met een grotere emmer. Nee, dan moet je eerst het lek dichten, maar......dat gaat waarschijnlijk teveel kosten.... Het is tijd dat er naar dit soort praktijkvoorbeelden gekeken wordt. Zo zullen er nig heel veel meer zijn, schat ik zo in. Den Haag, kom achter de rekentafel vandaan en zorg dat de mensen in het veld hun werk goed kunnen doen. Dat gaat om flinke investeringen vragen, maar daar heeft de jeugd recht op....voor hun toekomst!!!'

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer