Leer Wijzer: 10 oplossingen voor het leren van de toekomst

OnderwijsXtra - Nationale Denktank 2015De Nationale DenkTank die ieder jaar met twintig jonge academici een maatschappelijk probleem te lijf te gaat, presenteert dit jaar een totaalaanpak voor het onderwijs: 'Leer Wijzer!'.  De Denktank is namelijk van mening dat er nog veel verbeterd kan worden in het Nederlandse onderwijs en dat er iets gedaan moet worden aan de grote kansenongelijkheid. Hun voorstellen beogen een betere aansluiting van het leerproces op het leren van de toekomst. De ontwikkeling van het talent van de individuele leerling staat hierbij centraal.

Voorstellen Leer Wijzer

 

OnderwijsXtra - Nationale Denktank 2015Baby WIjzer

Kinderen beginnen met leren voor ze naar school gaan: zij maken de belangrijkste hersenontwikkeling door tussen het eerste en vierde jaar. Dan worden de fundamenten voor latere sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling gelegd. De informatie die ouders krijgen van verloskundigen en consultatiebureaus, gaat nauwelijks over de ontwikkeling van baby's en peuters, terwijl ouders hier juist een ondersteunende rol in spelen.

De Baby Wijzer biedt 5 praktische en essentiële tips ter ondersteuning van deze ontwikkeling. Onderdeel van de campagne is de BabystAPP die helpt van dagelijkse bezigheden leermomenten te maken.

De Baby Wijzer maakt bewust van het belang van de ontwikkelingsperiode van kinderen tussen 0 tot 4jaar en helpt ouders en verzorgers op een speelse manier te investeren in de ontwikkeling van kind.

 

 

OnderwijsXtra - Nationale Denktank 2015
OnzeLes
Leerlingen krijgen zelden de mogelijkheid om structureel mee te denken over hoe de les verbeterd kan worden.Dat is zonde, want meedenken verhoogt de motivatie, verbetert het leerproces en stimuleert de professionele ontwikkeling van leraren.

OnzeLes stimuleert een open verbetercultuur, door leerlingen constructieve feedback te laten geven. Op geïnteresseerde scholen worden leraren getraind in het vragen om en ontvangen van leerlingenfeedback. De gratis app OnzeLes helpt hierbij, door leerlingen gemakkelijk en snel feedback te laten geven.

In het vervolgtraject van OnzeLes wordt de leraar getraind om, op basis van de uitkomsten van de feedback-app, het gesprek met zijn leerlingen aan te gaan. Zij worden op deze manier uitgenodigd zelf actief invulling te geven aan de les.

 
 
 
 
 
OnderwijsXtra - Stichting Nationale Denktank 2015 
FlipFilm 
Klassikale uitleg, gevolgd door individueel huiswerk is inefficiënt, want juist bij het verwerken van nieuwe kennis hebben leerlingen behoefte aan interactie en begeleiding. Indien leerlingen thuis videolessen bekijken, kan de lestijd gebruikt worden door leerlingen om in groepjes verwerkingsopdrachten te maken, begeleid door de leraar. Deze onderwijsvorm, flipping the classroom, is effectief, maar wordt helaas weinig toegepast. De belangrijkste barrière is dat geschikte lesvideo's nu moeilijk vindbaar zijn.

Met FlipFilm worden alle leerdoelen binnen een curriculum, overzichtelijk in een netwerk weergegeven. Alle lesvideo's zijn gekoppeld aan een leerdoel en voorzien van betrouwbare kwaliteitsbeoordeling.

Met FlipFilm houden docenten tijd over voor persoonlijke aandacht en het stelt leerlingen in staat video's te bekijken die aansluiten bij hun leerstijl.

 

 

OnderwijsXtra - Nationale Denktank 2015
Edubox
Goede scholen zijn scholen, die openstaan voor nieuwe ideeën ter onderwijsverbetering. Hoewel het overgrote deel van de leraren openstaat voor onderwijsvernieuwing, zijn er enkelen die een proactieve houding hebben in het doorvoeren van deze innovaties.  De verspreiding van ideeën gaat traag en er is nauwelijks verspreiding van best practices tussen scholen onderling.  Daarnaast missen scholen een overzicht van een totaalaanbod en hebben ze weinig tijd om op zoek te gaan naar passende vernieuwingen.
 
De inhoud van de Edubox varieert van een les burgerschap in spelvorm, tot een leen-3D-printer met vouchers voor een workshop. EduBox waarborgt kwaliteit door partners te selecteren. Dit zijn ontwikkelaars van onderwijsmateriaal en op termijn ook leraren die hun best practices willen delen. De EduBox maakt snellere verspreiding van onderwijsvernieuwingen mogelijk. Leraren en scholen kunnen op laagdrempelige wijze in aanraking komen met nieuwe ideeën en ervaringen uitwisselen.
 
 
OnderwijsXtra - Nationale Denktank 2015

Lerarenbrigade

Kinderen met lage sociaaleconomische achtergrond hebben meer kans op slechter onderwijs en komen minder vaak op hoge niveaus terecht. Juist voor deze kinderen is goed onderwijs noodzakelijk, omdat zij vanuit huis vaak minder (taal)ontwikkeling meekrijgen. Zo verliet in 2005 een kwart van de leerlingen de basisschool met een leesvaardigheid op het niveau van groep 6. 

De Lerarenbrigade is een regionale groep van leraren, met een bewezen goede omgang met moeilijke klassen en brede ervaring in het onderwijs. Zij gaan op een basisschool met kansarme leerlingen,  samen met het bestaande lerarenteam werken aan onderwijsverbetering.

De Lerarenbrigade kan een impuls geven aan het lerarenteam en samen het beste onderwijs ontwerpen voor de kinderen die dit het hardst nodig hebben. Zo kunnen ongeveer 35 basisscholen per jaar geholpen worden, om zo tot een eerlijker verdeeld schoolsysteem te komen.

 

OnderwijsXtra - Nationale Denktank 2015

M&MC

In de grote steden is 42% van de basisscholen ‘zwart.’ Daarnaast bestaan er tussen scholen grote verschillen in het aantal buitenschoolse activiteiten per leerling. Als aanvullende activiteit én om leerlingen van diverse achtergronden toch te laten samenwerken, wordt de Make & Meet Challenge (M&MC) georganiseerd.

De M&MC is een landelijke wedstrijd (in bijv. LEGO robotica, dans of toneel), voor teams die zijn samengesteld uit leerlingen met diverse achtergronden.  Teams werken in negen maanden naar de landelijke finale toe. Een pilot zou een groep van 10 tot 20 teams (honderd tot tweehonderd kinderen) kunnen bedienen en vierduizend leerlingen per jaar. 

Het samenwerken aan een gezamenlijk doel neemt vooroordelen weg en maakt vriendschap mogelijk. Daarnaast zorgt een rijke leeromgeving buiten school voor een sterke en brede ontwikkeling van alle leerlingen.

 

OnderwijsXtra - Nationale Denktank 2015
BrugklasBonus
Kinderen worden al op hun twaalfde ingedeeld naar schoolniveau. Na drie jaar zit echter 40% van de leerlingen op een ander niveau dan het basisschooladvies.  Brede brugklassen geven leerlingen meer tijd om zich te ontplooien vóór de definitieve niveau-indeling.
 
De BrugklasBonus keert deze trend. Deze bonus, waarmee scholen kwalitatief hoogstaand en gedifferentieerd onderwijs in de brede brugklas kunnen financieren, wordt berekend op basis van schooladviezen. Zo krijgen laatbloeiers meer tijd zich te ontplooien, kunnen achterstandsleerlingen zich langer optrekken aan sterke leerlingen en wordt sociale segregatie beperkt. Dit zorgt voor betere niveau-indeling en ontwikkeling van burgerschap voor álle leerlingen.
 
Zo krijgen meer kinderen de kans om een hoger opleidingsniveau te bereiken, met positieve economische en sociale gevolgen.
 
 
 
OnderwijsXtra - Nationale Denktank 

Docentencoschap

Goede docenten zijn cruciaal voor goed onderwijs. De huidige eerstegraads lerarenopleiding, bedoeld voor studenten met een masterdiploma in een relevant vakgebied, is echter niet populair bij succesvolle academici.  De opleiding kost een extra jaar studie en collegegeld, en levert geen inkomen op. Door de onderzoeksgerichte opzet en beperkte begeleiding tijdens stages, sluit de opleiding bovendien slecht aan op de onderwijspraktijk en de voorkennis van de student.

Het Docentencoschap is een herziening van de eerstegraads lerarenopleiding naar een betaald specialisatietraject on the job. Na een zomerschool over de basisvaardigheden van het lerarenberoep, leren starters in twee jaar, onder intensieve begeleiding van een ervaren docent, het vak in de praktijk. In ontwikkelteams leren ze gezamenlijk lessen ontwikkelen en vindt scholing plaats.

 

 
OnderwijsXtra - Nationale Denktank 2015

Vrijheid van schoolbestuur

Het is voor schoolleiders moeilijk vernieuwingen door te voeren. Zij ervaren vaak weerstand vanuit het schoolbestuur. Zo kunnen zij geen gebruikmaken van de grondwettelijke vrijheid van onderwijs, die ruimte biedt voor innovatie op scholen. Zonde, want goed leiderschap is cruciaal voor onderwijsverbetering. 

De vrijheid van schoolbestuur maakt het mogelijk dat een school zich afsplitst van een bestuur. De school kan zich aansluiten bij een ander bestuur, op voorwaarde dat de onderwijskwaliteit op orde is en de medezeggenschapsraad instemt.

De stevigere positie van de school maakt een gelijkwaardig gesprek tussen schoolleiding en bestuur mogelijk. Bij besturen ontstaat een prikkel om beter te luisteren naar de behoefte van individuele scholen.

 

 

 

OnderwijsXtra - Nationale Denktank 2015LerenderWijs
Het onderwijs focust onterecht op 'holle' kennisoverdracht. Kinderen in staat stellen zich persoonlijk te verbinden aan leerstof en hun eigen plek te vinden in de samenleving, blijven onderbelichte kwesties. Steeds meer signalen duiden op negatieve gevolgen hiervan. Zo piekert één op de vijf kinderen te veel. Ze ervaren prestatiedruk, hebben hoge verwachtingen van zichzelf en mogen niet 'falen'. Hoewel meerdere partijen pleiten voor meer aandacht voor persoonsvorming en socialisatie in onderwijs, is grootschalige verandering uitgebleven.

LerenderWijs brengt een groep leraren en onderwijsonderzoekers samen. Deze coalitie acteert op het gebied van de school- en lespraktijk, lerarenopleidingen en maatschappelijke bewustwording. Startpunt is een pilot, met een hervormingsprogramma op vijf scholen, die de taakopvatting van leraren en de lesinvulling verruimt.

Over twee jaar maken persoonsvorming en socialisatie deel uit van de lespraktijk en is de lerarenopleiding blijvend veranderd. Leerlingen worden zelf- en omgevingsbewuster en kunnen beter omgaan met veranderingen.

Pilots & Info

De Denktank zoekt scholen en docenten die mee willen doen aan de pilots die er voor de voorstellen gestart worden. Bent u enthousiast geworden over een voorstel/oplossing? Wilt u meer informatie over de voorstellen?  Kijkt dan op de website van de Stichting Nationale Denktank.

Kijkt u hier voor een videosamenvatting van de presentatie 'Leer Wijzer!'.

 

OnderwijsXtra

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer