De zieke leerling, de Consulent OZL en Passend Onderwijs...

OnderwijsXtra, 6 februari 2015


 

Chronisch ziek en school

Eén op de zeven kinderen in Nederland heeft te kampen met een chronische aandoening of is langdurig ziek. Te denken valt aan kinderen met astma, jeugdreuma en diabetes, maar ook om aan aandoeningen als hartafwijkingen of zelfs kanker.

Per klas betekent dit gemiddeld drie tot vier chronisch zieke leerlingen. Niet alleen missen zij door hun ziekte veel lessen, doch ook komen zij op sociaal gebied veel te kort.

OnderwijsXtra Nieuws&Columns Onderwijszoeg

Ondersteuning voor de school...

Het vraagt van een school heel wat om langdurig of chronisch zieke leerling goed te begeleiden en van onderwijs te blijven voorzien.

Hierbij moet bepaald worden wat er moet worden gedaan en in hoeverre de zieke leerling met onderwijs belast kan worden. Wat kan de leerling bijvoorbeeld nog aan qua huiswerk?

Gelukkig kan de school voor zieke leerlingen met (dreigende) schoolproblemen, beroep doen op de 'Consulent Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen (OZL)'. We onderscheiden hierbij twee typen consulenten: De consulent OZL in de regio en de consulent OZL in het ziekenhuis.

Consulent OZL in de regio

De consulent verzorgt de communicatie tussen het gezin van de zieke leerling en de school. Na aanmelding door school, heeft de consulent OZL een intakegesprek met de intern begeleider of zorgcoördinator en de ouders/leerling en de consulent komt op huisbezoek. Ook adviseert de consulent hoe het onderwijs gecontinueerd kan worden.

Vaak worden opnames in het ziekenhuis afgewisseld met een behandeling thuis, waarbij wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke ziekenhuisopname. Kinderen kunnen dan in hun eigen omgeving herstellen. De consulent biedt de zieke leerling ondersteuning thuis.

De consulent OZL in de regio, is verbonden aan een onderwijsadviesbureau. Om ondersteuning te krijgen is er geen indicatiestelling nodig: scholen en samenwerkingsverbanden kunnen direct, kosteloos, een beroep op onderwijskundige begeleiding door de consulenten in de regio doen gedurende gemiddeld 12 weken.

Consulent OZL in het ziekenhuis

Zieke leerlingen die voor kortere of langere tijd worden opgenomen in een universitair medisch centrum krijgen extra ondersteuning van een consulent OZL die aan het academisch ziekenhuis verbonden is. De leerling ontvangt van de consulent les aan bed of in een klaslokaal, daarbij geholpen door KlasseContact, dat contact met de klas mogelijk maakt.

Daarnaast houdt de consulent OZL de school op de hoogte van het onderwijsproces en adviseert over de gevolgen van de ziekte voor het onderwijs. De consulent staat in direct contact met de leraar of intern begeleider en stemt de lessen af op het lesprogramma op school.

Passend Onderwijs en de Consulent OZL

Heeft de invoering van passend onderwijs gevolgen voor de school en de chronisch zieke leerling? Gelukkig verandert er hoegenaamd niets in de ondersteuning door de Consulenten Onderwijsondersteuning OZL. Dit komt doordat deze voorziening in het kader van passend onderwijs, een unieke positie heeft. Zij wordt namelijk gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Aanvragen Zorgarrangement

Als tijdens het OZL traject duidelijk wordt dat de medische behandeling lang gaat duren, dan moet er uitgeweken worden naar een structurelere voortzetting van de ondersteuning. De consulent zal in deze gevallen de school adviseren over de aanvraag van een individueel zorgarrangement bij het Samenwerkingsverband (SWV) en zo nodig adviseren over een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs.

Indien er gekozen wordt voor een individueel zorgarrangement oftewel passend onderwijs, dan is de rol van de consulent uitgespeeld. Alleen de inzet van KlasseContact blijft onder de regie van de consulent en hem/haar kan altijd om advies gevraagd worden. Vanaf dan, komt de extra noodzakelijke ondersteuning van de zieke leerling voor rekening van de begeleider passend onderwijs van het Samenwerkingsverband.

Informatie voor de school

Om het ziektebeeld van de leerling te kunnen begrijpen en op maat onderwijsbegeleiding in te kunnen zetten, hebben scholen en leraren behoefte aan kennis over veelvoorkomende ziektebeelden bij leerlingen, zoals diabetes, astma, migraine allergieën, eczeem en epilepsie.

Op de website van Ziezon, het netwerk van alle consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen, is veel informatie te vinden over ziektebeelden en de gevolgen daarvan voor het onderwijs. Daarnaast biedt de site didactische tips en adviezen voor de leraar, hoe met chronisch zieke leerlingen om te gaan in de les.
De informatie is gratis te downloaden en in de loop van volgend schooljaar ook beschikbaar in een versie voor op smartphone of tablet.

Onderwijsdatabank

Ziezon beschikt over een databank, waarin nog andere, voor ziek zijn en onderwijs relevante beschrijvingen opgenomen van boeken, tijdschriftartikelen, leermiddelen, audiovisuele media, toetsen en tests, educatieve software, internetsites en digitale documenten, die full text via de databank te lezen zijn.

 

 

→  Naar bron

→  Update 13 februari: Artikel over Kamerbrief SP inzake onderwijs chronisch zieke leerlingen.

→  Update 1 maart: Brochure 'Medische zorg voor kinderen in het onderwijs'

© OnderwijsXtra

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer