Nieuw: integrale aanpak Thuiszitters

OnderwijsXtra - Integrale aanpak Thuiszitters

Men wordt de vaak uitzichtloze situatie van leerlingen die hoe dan ook niet meer naar school kunnnen, beu. De kwestie wordt in West-Brabant door samenwerkingsverband Roos VO en diverse gemeenten samen aangepakt.

Nieuwe aanpak Thuiszitters

Men vindt dat de snel in groeiende groep langdurige thuiszitters alle zorg en aandacht verdienen, omdat onderwijs de basis is. Geen kind mag door gemeentegrenzen tussen 'wal en schip' raken. En daarmee is de kwestie 'gemeente-overstijgend', wat regionale samenwerking tussen ouders, scholen en gemeenten noodzakelijk maakt.

Roos VO en gemeenten streven ernaar dat leerlingen binnen één maand terugkeren op school. De school moet de terugkeer en bijkomende begeleiding samen met de ouders, leerplichtambtenaar en jeugdprofessional regelen: een integrale aanpak. Zit terugkeer naar de eigen school om een of andere reden er niet meer in, dan kijkt men op welke andere school de leerling geplaatst kan worden. Kijk voor meer info bij Internetbode.

School versus ouders

Tot zover West-Brabant. Maar hoe is het gesteld met de invoering Passend Onderwijs en de 8.000 à 10.000 thuiszitters in de rest van Nederland? Zembla deed onderzoek en stuitte op wanhopige ouders, strijdend tegen machtige schoolbesturen. Scholen huiveren evenwel voor het accepteren van thuiszitters, vanwege de vermeende risico's.

Zo verlangt een hoogbegaafd kind met ernstige dyslexie meer zorg én dus meer tijd en geld. Maar vooral zijn schoolbesturen beducht voor verlies van status. Zorgleerlingen drukken de schoolscores naar beneden, zo vrezen zij. Kijk voor meer info bij Zembla.  

Falend passend onderwijs

Volgens het onderzoeksrapport van de Kinderombudsman Werkt Passend Onderwijs?, blijft passend onderwijs lastig als het samenwerkingsverband niet de juiste zorg in huis heeft, als er een combinatie van zorg en onderwijs vereist is of als het kind niet alle dagen naar school kan. De oplossingen die de school en samenwerkingsverband bieden, werken in de praktijk niet altijd of ouders zijn ze niet zitten.

Volgens de Kinderombudsman zal deze situatie aanhouden, indien de knelpunten in de wet en op scholen niet worden opgelost. In het ergste geval worden kinderen 'niet leerbaar' verklaard, hetgeen de school en samenwerkingsverband een vrijbrief geeft om de handen van het kind af te trekken en er niet meer naar om te hoeven kijken. En daar zit het kind dan.... thuis, zonder onderwijs!

Thuisonderwijs

In de hele discussie rondom thuiszitters gaat men wel voorbij aan het feit dat terugkeren naar school niet voor ieder kind mogelijk is. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat school voor hen een beangstigende en overweldigend grote leefgemeenschap is.

(Her)plaatsing zal voor kinderen die zodanig psychisch problemen hebben dat zij zich niet binnen de grote groep kunnen handhaven (bijvoorbeeld bij selectief mutisme) of dat niet kunnen wegens een aangeboren stoornis (bijvoorbeeld autisme), alleen maar meer problemen en psychisch lijden opleveren. Zij zijn juist gebaat bij een op maat programma voor thuisonderwijs.

OnderwijsXtra - Thuiszitters en het OnderwijsfondsHoop gloort...

Kijkt er dan niemand om naar deze groepen verwaarloosde leerlingen? Gelukkig wel! Zo is er de onderwijsjuriste Katinka Slump die al jaren vecht voor thuiszitters. Zij pleit in haar rapport 'Van Miep ziek naar Miep op maat' voor eenduidige regels om voor alle thuiszitters onderwijs mogelijk te maken.

Politiek

Dan is er nog SP-Kamerlid Siderius. Zij vindt het onacceptabel dat er, door het falende passend onderwijs, duizenden kinderen in Nederland niet naar school gaan en geen onderwijs krijgen. Zij wil maatwerk voor iedere leerling, gefinancieerd met het geld (min. 60 miljoen) bij het ministerie ligt, doordat de thuiszitters niet bij school staan ingeschreven:

'Te denken valt aan speciale kleinschalige scholen met kleine klassen en één op één begeleiding, maar ook mogelijkheden om gedeeltelijk onderwijs te volgen en het aanpassen van lesroosters. We moeten alles op alles zetten. Elk kind verdient immers goed onderwijs.’

Donderdag 3 december wordt gestemd in de Kamer over dit 'Onderwijsfonds voor Thuiszitters'. Als dit fonds doorgaat, kan er pas echt een landelijk integrale en effectieve aanpak van de grond komen die aan álle leerlingen van Nederland recht doet.

Ondertussen stuurde 18 november j.l., staatssecretaris Dekker de brief over 'Onderwijs op een andere locatie' (OOAL) naar de Tweede Kamer met voorstellen voor kortere en langere termijn. Zij beogen onder andere een flexibeler omgaan door school met schooltijden ten aanzien van leerlingen die niet met het gewone schoolrooster mee kunnen.

Meer informatie

Wilt u meer achtergrondinformatie en weten waar u hulp kunt krijgen? OnderwijsXtra heeft op haar site informerende links, video's en hulpsites over het thema 'Thuiszitters' verzameld. Zo vindt u makkelijker en sneller de informatie of hulp die u nodig heeft.

 

Thuiszitters  Info

 

Daarnaast bieden wij op onze site handige startpagina's die leerlingen die thuis zitten, kunnen ondersteunen bij hun zelfstudie.

Wij wensen alle thuiszitters en hun ouders veel succes met het bemachtigen van onderwijs op maat toe. De scholen en samenwerkingsverbanden wensen wij veel wijsheid, geduld en liefde voor álle leerlingen toe.

 
Yvonne Koster
OnderwijsXtra
 

© OnderwijsXtra

Lees ook het artikel Onderwijsfonds voor thuiszitters keihard afgewezen

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer